[Rzecznicy dyscyplinarni] - Art. 277. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 277. - [Rzecznicy dyscyplinarni] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  277.  [Rzecznicy dyscyplinarni]
1. 
Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
2. 
Minister powołuje 28 rzeczników dyscyplinarnych spośród nauczycieli akademickich, z których:
1)
14 reprezentuje każdą z dziedzin i posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
2)
14 posiada co najmniej stopień doktora w zakresie nauk prawnych.
3. 
Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 2, jest właściwy w sprawach dotyczących czynów nauczycieli akademickich pełniących funkcje rektora, przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW oraz przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy ministrze.
4. 
Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa 4 lata i rozpoczyna się w przypadku rzeczników powoływanych przez:
1)
rektora - w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora;
2)
ministra - w dniu 1 stycznia.
5. 
Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał, w zakresie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Polecenia nie mogą dotyczyć czynności podejmowanych przez rzecznika w ramach prowadzonych spraw.