Art. 212. - [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2023 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  212.  [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego]

Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.