[Stypendium doktoranckie] - Art. 209. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 209. - [Stypendium doktoranckie] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 14 lutego 2023 r.
Art.  209.  [Stypendium doktoranckie]
1. 
Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
1a. 
Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.
2. 
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3. 
Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2.
4. 
Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1)
37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2)
57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
5. 
Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6. 
W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7. 
Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
8. 
Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
9. 
Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.
10. 
Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1)
w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2)
po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3)
któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.