[Skreślenie z listy doktorantów] - Art. 203. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 203. - [Skreślenie z listy doktorantów] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 27 maja 2022 r.
Art.  203.  [Skreślenie z listy doktorantów]
1. 
Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1)
negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2)
niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3)
rezygnacji z kształcenia.
2. 
Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1)
niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2)
niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207.
3. 
Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.