[Podmioty uprawnione do utworzenia federacji; cele utworzenia federacji; finansowanie i skład federacji] - Art. 165. - Prawo o... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 165. - [Podmioty uprawnione do utworzenia federacji; cele utworzenia federacji; finansowanie i skład federacji] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 30 września 2022 r.
Art.  165.  [Podmioty uprawnione do utworzenia federacji; cele utworzenia federacji; finansowanie i skład federacji]
1. 
Federację mogą utworzyć:
1)
publiczna uczelnia akademicka z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym;
2)
niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczną uczelnią akademicką.
2. 
Federację tworzy się w celu wspólnej realizacji zadań podmiotów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "jednostkami uczestniczącymi", w zakresie:
1)
prowadzenia działalności naukowej;
2)
kształcenia doktorantów;
3)
nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;
4)
komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.
3. 
Jednostki uczestniczące mogą powierzyć federacji realizowanie innych zadań określonych w statucie federacji, z wyłączeniem prowadzenia kształcenia na studiach.
4. 
Jednostki uczestniczące zapewniają środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania federacji.
5. 
W skład federacji wchodzą co najmniej 2 jednostki uczestniczące.
6. 
Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut międzynarodowy mogą być jednostką uczestniczącą tylko w jednej federacji.
7. 
Jednostka uczestnicząca i federacja nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej.