[Nazewnictwo uczelni] - Art. 16. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Nazewnictwo uczelni] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  16.  [Nazewnictwo uczelni]
1. 
Wyraz "akademia" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej.
1a. 
Wyrazy "akademia nauk stosowanych" są zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
funkcjonuje co najmniej 10 lat;
2)
liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
3)
co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
4)
prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;
5)
prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
6)
żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej "PKA", oceny jakości kształcenia.
2. 
Wyraz "politechnika" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych.
3. 
Wyraz "uniwersytet" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej "dyscyplinami", zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej "dziedzinami".
4. 
W przypadku uzyskania kategorii naukowej skutkującej koniecznością zmiany nazwy uczelni na zasadach określonych w ust. 1, 2 i 3, uczelnia może posługiwać się nazwą dotychczasową.
5. 
W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie wyrazów "akademia nauk stosowanych" warunków, o których mowa w ust. 1a, uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą.
6. 
Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy zastrzeżone, o których mowa w ust. 1-3, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra wydanej, na wniosek uczelni lub założyciela, w drodze decyzji administracyjnej.
7. 
Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, oraz spełniała je w zakresie ust. 1a:
1)
pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,
2)
pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, weryfikacja spełniania przez uczelnię niepubliczną warunków, o których mowa w ust. 1-3, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, z tym że spełnianie warunków, o których mowa w:
1)
ust. 1, 2 i 3 - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6;
2)
ust. 1a - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 7 - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.