[Stanowiska nauczycieli akademickich] - Art. 116. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 116. - [Stanowiska nauczycieli akademickich] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  116.  [Stanowiska nauczycieli akademickich]
1. 
Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1)
profesora;
2)
profesora uczelni;
3)
adiunkta;
4)
asystenta.
2. 
Na stanowisku:
1)
profesora - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
2)
profesora uczelni - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
a)
dydaktyczne lub zawodowe - w przypadku pracowników dydaktycznych,
b)
naukowe lub artystyczne - w przypadku pracowników badawczych,
c)
naukowe, artystyczne lub dydaktyczne - w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
3)
adiunkta - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
4)
asystenta - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
3. 
Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora.
4. 
Statut uczelni może określać:
1)
również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niż określone w ust. 1 oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania;
2)
dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych grup pracowników; wymagania te nie mogą dotyczyć posiadania lub obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
5. 
Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor.
6. 
Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza uczelnią na zasadach oraz w jednostkach określonych w regulaminie pracy.
7. 
Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).