[Skreślenie z listy studentów] - Art. 108. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 108. - [Skreślenie z listy studentów] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  108.  [Skreślenie z listy studentów]
1. 
Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:
1)
niepodjęcia studiów;
2)
rezygnacji ze studiów;
3)
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. 
Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:
1)
stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2)
stwierdzenia braku postępów w nauce;
3)
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
4)
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. 
Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.