Art. 98. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2183 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  98. 
1. 
Przychodami uczelni publicznej są w szczególności:
1)
dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 oraz art. 94b;
2)
uzyskane z budżetu państwa środki na naukę, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 97;
3)
odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, a także za świadczone przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne;
3a)
opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się;
4)
opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
5)
jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
6)
odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej;
7)
przychody z działalności gospodarczej;
8)
przychody z udziałów i odsetek;
9)
przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;
10)
przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;
11)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
12)
środki, o których mowa w art. 94 ust. 6;
13)
przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2, oraz z części środków przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji dokonanej przez pracowników.
2. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.
2a. 
Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.
3. 
Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni.