Art. 103a. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2183 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  103a. 

Przepis art. 103 stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie.