Art. 102. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2183 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  102. 
1. 
Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej.
2. 
W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. 
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.