Art. 101. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2183 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  101. 
1. 
Uczelnia publiczna tworzy:
1)
fundusz zasadniczy;
2)
inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.
1a. 
Uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju uczelni.
2. 
Zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy, a w przypadku utworzenia funduszu rozwoju uczelni, również na ten fundusz.
3. 
Stratę netto pokrywa się z funduszu zasadniczego.
4. 
Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta.