Art. 2. - [Cechy stowarzyszenia] - Prawo o stowarzyszeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Art.  2.  [Cechy stowarzyszenia]
1. 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. 
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3. 
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.