Ruch zwierząt - Rozdział 4 - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Ruch zwierząt - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.

Rozdział  4

Ruch zwierząt

1. 
Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.
2. 
Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.
1. 
Zabrania się jazdy wierzchem:
1)
bez uzdy;
2)
obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3)
po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4) 71
 po drodze o nawierzchni twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5) 72
 po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2. 
Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
1. 
Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.
2. 
Poganiacz zwierząt jest obowiązany:
1)
iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;
2)
w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.
3. 
Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.
4. 
Zabrania się:
1) 73
 pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze o nawierzchni twardej - w okresie od zmierzchu do świtu;
2) 74
 pędzenia zwierząt po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
3)
pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;
4)
zatrzymywania zwierząt na jezdni;
5) 75
 zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.
5. 
Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.
71 Art. 36 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
72 Art. 36 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
73 Art. 37 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 7 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
74 Art. 37 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 7 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
75 Art. 37 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez art. 7 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.