Ruch pojazdów w kolumnie - Oddział 10 - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.

Oddział  10

Ruch pojazdów w kolumnie

1. 
Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1)
samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
2)
rowerów, wózków rowerowych lub hulajnóg elektrycznych - 15;
3)
pozostałych pojazdów - 5.
2. 
Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3. 
(uchylony).
4. 
Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
5. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.
6a. 
Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w skład której wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy.
7. 
(uchylony).