Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1990 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  80b.  [Dane gromadzone w ewidencji]
1.  W ewidencji gromadzi się następujące dane:
1) identyfikujące pojazd:
a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
b) numer rejestracyjny pojazdu;
2) o właścicielu pojazdu:
a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) adres zamieszkania (siedziby),
f) datę zgonu;
3) o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:
a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) adres zamieszkania (siedziby),
f) datę zgonu;
4) o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu):
a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) adres zamieszkania (siedziby),
f) datę zgonu;
5) o zbyciu pojazdu:
a) datę zgłoszenia zbycia pojazdu,
b) datę zbycia pojazdu,
c) dane nabywcy:
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
datę i miejsce urodzenia,
numer identyfikacyjny REGON,
adres zamieszkania (siedziby),
datę zgonu;
6) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
f) dane o umowie;
7) o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:
a) dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy,
b) (uchylona),
c) numer pozycji w rejestrze zastawów,
d) datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów,
e) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika,
f) numer PESEL zastawnika,
g) numer identyfikacyjny REGON zastawnika,
h) datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów,
i) nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu;
8) o dokumentach pojazdu:
a) dane o dowodzie rejestracyjnym,
b) dane o pozwoleniu czasowym,
c) dane o karcie pojazdu

- oraz o ich wtórnikach;

8a) 20  o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;
8b) 21  zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2:
a) o pojazdach używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,
b) o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych;
9) o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich wtórnikach;
9a) 22  o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji;
10) o badaniach technicznych pojazdu;
11) o szkodach istotnych;
12) o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia);
13) techniczne o pojeździe;
14) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu;
15) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
15a) 23  o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
16) o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu;
16a) o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów;
17) o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego wyrejestrowaniu;
18) o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;
19) identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany danych;
20) o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu.
2.  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2.
3.  Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się.
4.  24  (uchylony).
5.  25  Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o niezwróceniu przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów.
20 Art. 80b ust. 1 pkt 8a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.79) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.
21 Art. 80b ust. 1 pkt 8b dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.79) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.
22 Art. 80b ust. 1 pkt 9a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.79) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.
23 Art. 80b ust. 1 pkt 15a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.79) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.
24 Art. 80b ust. 4 uchylony przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
25 Art. 80b ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.79) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2019 r.