Art. 80b. - [Dane gromadzone w ewidencji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  80b.  [Dane gromadzone w ewidencji]
1. 
W ewidencji gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikujące pojazd:
a)
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
b)
numer rejestracyjny pojazdu;
2)
o właścicielu pojazdu:
a)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c)
datę i miejsce urodzenia,
d)
numer identyfikacyjny REGON,
e)
adres zamieszkania (siedziby),
f)
datę zgonu;
3)
o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:
a)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c)
datę i miejsce urodzenia,
d)
numer identyfikacyjny REGON,
e)
adres zamieszkania (siedziby),
f)
datę zgonu;
4)
o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu):
a)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
b)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c)
datę i miejsce urodzenia,
d)
numer identyfikacyjny REGON,
e)
adres zamieszkania (siedziby),
f)
datę zgonu;
5)
o zbyciu pojazdu:
a)
datę zgłoszenia zbycia pojazdu,
b)
datę zbycia pojazdu,
c)
dane nabywcy:
imię i nazwisko (nazwę lub firmę),
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
datę i miejsce urodzenia,
numer identyfikacyjny REGON,
adres zamieszkania (siedziby),
datę zgonu;
6)
o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a)
(uchylona),
b)
(uchylona),
c)
(uchylona),
d)
(uchylona),
e)
dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
f)
dane o umowie;
7)
o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe:
a)
dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy,
b)
(uchylona),
c)
numer pozycji w rejestrze zastawów,
d)
datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów,
e)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika,
f)
numer PESEL zastawnika,
g)
numer identyfikacyjny REGON zastawnika,
h)
datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów,
i)
nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu;
8)
o dokumentach pojazdu:
a)
dane o dowodzie rejestracyjnym,
b)
dane o pozwoleniu czasowym
c) 107
 (uchylona)

- oraz o ich wtórnikach;

8a)
o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;
8b)
zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2:
a)
o pojazdach używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,
b)
o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych;
9) 108
 o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji oraz o ich wtórnikach;
9a)
o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji;
10)
o badaniach technicznych pojazdu;
11)
o szkodach istotnych;
12)
o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia);
13)
techniczne o pojeździe;
14)
o kradzieży i odnalezieniu pojazdu;
15)
o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
15a)
o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
16)
o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu;
16a)
o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów;
17)
o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego wyrejestrowaniu;
18)
o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;
19)
identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany danych;
20)
o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu;
21)
o wymianie drogomierza;
22)
o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli;
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a, pkt 8-18 i 20-22, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2.
3. 
Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się.
4. 
(uchylony).
5. 
Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o niezwróceniu przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów.
107 Art. 80b ust. 1 pkt 8 lit. c uchylona przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.
108 Art. 80b ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.