[Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego] - Art. 79b. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 79b. - [Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  79b.  [Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego]

W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.