[Rzeczoznawca samochodowy] - Art. 79a. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 79a. - [Rzeczoznawca samochodowy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  79a.  [Rzeczoznawca samochodowy]
1. 
Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
1)
(uchylony);
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3)
posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
4)
posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
5)
nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6)
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
7)
została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.
1a. 
Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie.
3. 
Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4. 
Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.
5. 
Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.
6. 
Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców samochodowych.
7. 
Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców samochodowych:
1)
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3;
2)
niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6;
3)
w razie śmierci rzeczoznawcy.
8. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis.