[Przeniesienie własności pojazdu] - Art. 78. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Przeniesienie własności pojazdu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  78.  [Przeniesienie własności pojazdu]
1.  100
 W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.
1a.  101
 W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu.
2. 
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1)
nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2)
zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
3.  102
 (uchylony).
4. 
Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.
5. 
W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:
1)
osoba prawna,
2)
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
3)
jednostka samorządu terytorialnego,
4)
spółka kapitałowa w organizacji,
5)
podmiot w stanie likwidacji,
6)
przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
7)
zagraniczna jednostka organizacyjna

- do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby - osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.

100 Art. 78 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.
101 Art. 78 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.
102 Art. 78 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.