[Delegacja ustawowa w zakresie tablic rejestracyjnych] - Art. 75c. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 75c. - [Delegacja ustawowa w zakresie tablic rejestracyjnych] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  75c.  [Delegacja ustawowa w zakresie tablic rejestracyjnych]

Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6;
2)
tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b;
3)
materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.