[Zwrot wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych do producenta tablic] - Art. 74b. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 74b. - [Zwrot wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych do producenta tablic] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  74b.  [Zwrot wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych do producenta tablic]
1. 
Tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo przerejestrowania pojazdu, będące wycofanymi z użytku, organ rejestrujący przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75a ust. 2, produkującemu tablice rejestracyjne na zamówienie tego organu rejestrującego.
2. 
Tablice rejestracyjne będące wycofanymi z użytku, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 75a ust. 2, odbiera na własny koszt w siedzibie urzędu obsługującego organ rejestrujący, dokonuje ich zniszczenia i zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach.