[Wyłączenie zastosowania przepisów] - Art. 70zz. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zz. - [Wyłączenie zastosowania przepisów] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zz.  [Wyłączenie zastosowania przepisów]

Przepisów rozdziałów 1a-1c nie stosuje się do:

1)
pojazdów zabytkowych lub pojazdu określonego w art. 79 ust. 4 pkt 3;
2)
nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części, nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, a krótkotrwale składowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między operacjami transportowymi - pod warunkiem okazania na żądanie właściwego organu kontroli dokumentów potwierdzających odbiorcę i miejsce docelowego odbioru nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części.