[Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i wysokość opłaty] - Art. 70zx. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zx. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i wysokość opłaty] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70zx.  [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i wysokość opłaty]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
2)
wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
2)
koszty czynności administracyjnych oraz koszty związane z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.