[Organ wydający świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; wniosek i opłata] - Art. 70zu. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zu. - [Organ wydający świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; wniosek i opłata] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zu.  [Organ wydający świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; wniosek i opłata]
1. 
Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.
2. 
Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje się na wniosek producenta, importera albo właściciela pojazdu.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w pkt 1 dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE;
2)
kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszczenie indywidualne WE pojazdu;
3)
oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że w zakresie pojazdu o numerze VIN ..., złożyłem tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej".