[Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Organ właściwy] - Art. 70zo. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zo. - [Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Organ właściwy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70zo.  [Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Organ właściwy]
1. 
Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.
2. 
Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela się na wniosek producenta, importera, właściciela pojazdu albo ich upoważnionego przedstawiciela, posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1;
2)
sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)
kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu.