[Delegacja ustawowa] - Art. 70zm. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zm. - [Delegacja ustawowa] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70zm.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
1)
zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2)
wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;
3)
limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
4)
szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
5)
istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
6)
warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5;
7)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji;
8)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, w zależności od procedury homologacji typu;
9)
wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
10)
terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności;
11)
wysokość opłat za:
a)
wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu,
b)
uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
c)
uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1)
koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji typu w zależności od zakresu tego świadectwa;
2)
koszty kontroli zgodności produkcji;
3)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
4)
konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.
3. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzory dokumentów z tym związanych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.
4. 
Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wzory dokumentów z tym związanych,
2)
zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji,
3)
wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu

- uwzględniając koszty wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.

5. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
2)
szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
3)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
4)
wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
5)
wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
6. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister uwzględnia:
1)
koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zależności od zakresu tego świadectwa;
2)
koszty kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
3)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
4)
konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.