[Przychód z opłat] - Art. 70zj. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zj. - [Przychód z opłat] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zj.  [Przychód z opłat]

Opłaty, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 oraz art. 70ze ust. 2, stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.