[Zmiana warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu] - Art. 70zf. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zf. - [Zmiana warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zf.  [Zmiana warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu]
1. 
Producent niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wszelkich zmianach warunków stanowiących podstawę do wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu.
2. 
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, a następnie niezwłocznie informuje producenta o:
1)
konieczności uzyskania zmiany tego zezwolenia po przeprowadzeniu badań albo bez przeprowadzenia badań;
2)
braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym zezwoleniu.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 70ze.