[Cofnięcie uprawnienia - wyznaczenia jako jednostki uprawnionej] - Art. 70zd. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zd. - [Cofnięcie uprawnienia - wyznaczenia jako jednostki uprawnionej] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70zd.  [Cofnięcie uprawnienia - wyznaczenia jako jednostki uprawnionej]

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie, o którym mowa w art. 70za ust. 1 lub art. 70zb ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że jednostka uprawniona:

1)
nie spełnia warunków określonych w:
a)
art. 70za ust. 2 - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 70za ust. 1,
b)
art. 70za ust. 2 pkt 1-4 - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 70zb ust. 1;
2)
nie usunęła naruszeń w terminie, o którym mowa w art. 70zc ust. 5;
3)
wielokrotnie przeprowadziła badania niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach;
4)
wielokrotnie sporządziła protokół z badania homologacyjnego lub sprawozdanie z tego badania niezgodnie ze stanem faktycznym;
5)
nie zawiadomiła Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowiących podstawę do wydania uprawnienia.