[Wyznaczenie producenta pojazdów kategorii M, N, O lub podmiotu przez niego upoważnionego jako jednostki uprawnionej] - Art.... - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70zb. - [Wyznaczenie producenta pojazdów kategorii M, N, O lub podmiotu przez niego upoważnionego jako jednostki uprawnionej] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70zb.  [Wyznaczenie producenta pojazdów kategorii M, N, O lub podmiotu przez niego upoważnionego jako jednostki uprawnionej]
1. 
Producent pojazdów kategorii M, N, O lub podmiot przez niego upoważniony, spełniający warunki, o których mowa w art. 70za ust. 2 pkt 1-4, w odniesieniu do produkowanych przez tego producenta przedmiotów wyposażenia lub części, w zakresie określonym w załączniku XV do dyrektywy 2007/46/WE, może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną. Do wyznaczenia, przepisy art. 70za ust. 1 i 3-9, stosuje się odpowiednio.
2. 
Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 1:
1)
przeprowadza badania homologacyjne wyłącznie we własnych obiektach;
2)
nie może przeprowadzać badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części na potrzeby uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach oraz pojazdów kategorii L, T lub C.