[Cofnięcie świadectwa homologacji. Wezwanie do usunięcia niezgodności] - Art. 70r. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70r. - [Cofnięcie świadectwa homologacji. Wezwanie do usunięcia niezgodności] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  70r.  [Cofnięcie świadectwa homologacji. Wezwanie do usunięcia niezgodności]
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofa świadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku:
1)
negatywnego wyniku kontroli zgodności:
a)
produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części,
b)
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
2)
uzyskania informacji, że przed dniem wydania tego świadectwa zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu pojazdu;
3)
niewykonania przez producenta czynności, o których mowa w art. 70u ust. 1.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wzywa producenta do usunięcia niezgodności, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia niezgodności w tym terminie, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofa świadectwo homologacji typu.