[Obowiązek powiadomienia. Wygaśnięcie świadectwa homologacji] - Art. 70q. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70q. - [Obowiązek powiadomienia. Wygaśnięcie świadectwa homologacji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70q.  [Obowiązek powiadomienia. Wygaśnięcie świadectwa homologacji]
1. 
Producent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o:
1)
potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w świadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo świadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku:
a)
zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa,
b)
zmiany w typie pojazdu, typie przedmiotu wyposażenia lub części wpływającej na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa;
2)
zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części.
2. 
Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego świadectwa, a następnie niezwłocznie informuje producenta o:
1)
konieczności uzyskania zmiany tego świadectwa po przeprowadzeniu badań homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych badań,
2)
konieczności uzyskania nowego świadectwa, jeżeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5 albo
3)
braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym świadectwie.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 70h.
4. 
Świadectwo homologacji typu WE pojazdu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo świadectwo homologacji typu pojazdu wygasa:
1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1:
a)
pkt 1 lit. a, jeżeli producent nie uzyska zmiany tego świadectwa albo uzyska nowe świadectwo,
b)
pkt 2;
2)
jeżeli upłynął termin jego ważności.
5. 
Świadectwo homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 wygasa, jeżeli zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu.
6. 
W przypadku gdy jeden z wariantów w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w ramach wariantu przestaje spełniać wymagania stanowiące podstawę do wydania świadectwa homologacji, świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu wygasa wyłącznie w takim zakresie, w jakim dotyczy tego wariantu lub wersji.