[Uznanie świadectwa homologacji. Uchylenie decyzji o uznaniu] - Art. 70j. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 70j. - [Uznanie świadectwa homologacji. Uchylenie decyzji o uznaniu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  70j.  [Uznanie świadectwa homologacji. Uchylenie decyzji o uznaniu]
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na okres odpowiadający jego ważności, jeżeli dany typ pojazdu spełnia wymagania:
1)
procedury uzyskania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo
2)
procedury homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W celu uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, producent nowego typu pojazdu składa wniosek o uznanie świadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się świadectwo homologacji typu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty określone w art. 70h ust. 5 pkt 1.
4. 
Uznanie, o którym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu następuje za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł.
5. 
Producent jest obowiązany powiadomić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, w odniesieniu do świadectwa homologacji typu pojazdu stanowiącego podstawę do uzyskania uznania, o którym mowa w ust. 1, o okolicznościach, o których mowa w art. 70q ust. 4-6.
6. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego uchyla decyzję o uznaniu, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 70q:
a)
ust. 4 i 5 - w całości,
b)
ust. 6 - w zakresie wariantu lub wersji, w ramach których uznane świadectwo homologacji typu pojazdu wygasło;
2)
nieusunięcia zagrożeń, o których mowa w art. 70u ust. 1;
3)
nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3.