[Fakultatywne przesłanki przerwania imprezy] - Art. 65g. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 65g. - [Fakultatywne przesłanki przerwania imprezy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  65g.  [Fakultatywne przesłanki przerwania imprezy]

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

1)
miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
2)
istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
3)
jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.