[Cofnięcie wydanego zezwolenia na odbycie imprezy] - Art. 65d. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 65d. - [Cofnięcie wydanego zezwolenia na odbycie imprezy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  65d.  [Cofnięcie wydanego zezwolenia na odbycie imprezy]
1. 
Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości.
2. 
Organ, o którym mowa w ust. 1, może cofnąć zezwolenie, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
3. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.