[Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na odbycie imprezy] - Art. 65c. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 65c. - [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na odbycie imprezy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  65c.  [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na odbycie imprezy]

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania:

1)
jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3;
2)
jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3:
a)
istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
b)
impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.