[Obowiązki organizatora imprezy] - Art. 65a. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 65a. - [Obowiązki organizatora imprezy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  65a.  [Obowiązki organizatora imprezy]
1. 
Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
2. 
Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
1)
spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
2)
wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
3)
pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
4)
drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
5)
warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
6)
sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
7)
w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
8)
środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
a)
znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
b)
liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
c)
bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.
3. 
Organizator imprezy jest obowiązany:
1)
uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
2)
współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
a)
uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
b)
stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
c)
dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
3)
sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
a)
listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
b)
pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
c)
rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania,
d)
rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
e)
sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
f)
oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
g)
rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
h)
organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
i)
sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;
4)
opracować regulamin oraz program imprezy;
5)
ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
6)
zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;
7)
uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
7a)
uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
8)
powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
9)
na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
10)
udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
11)
przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
4. 
Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia Policja, z tym że jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub z wojskowymi organami porządkowymi:
1)
w czasie przygotowywania imprezy - opracowując własny plan zabezpieczenia imprezy;
2)
w czasie trwania imprezy:
a)
wystawiając posterunki kierowania ruchem i blokady ruchu,
b)
pilotując, w razie potrzeby, przejazd lub przejście uczestników imprezy,
c)
organizując objazdy wynikające z przeprowadzonej imprezy na drodze;
3)
po zakończeniu imprezy - przywracając płynność ruchu na drodze.