[Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego] - Art. 64b. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 64b. - [Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  64b.  [Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego]
1. 
Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
2. 
Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. 
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
4. 
Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1)
podmiot wykonujący przejazd;
2)
pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.
5. 
Do ruchu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 64 ust. 1 pkt 3.