[Masa całkowita przyczepy; przejazd zespołu pojazdów] - Art. 62. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Masa całkowita przyczepy; przejazd zespołu pojazdów] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  62.  [Masa całkowita przyczepy; przejazd zespołu pojazdów]
1. 
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1)
samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2)
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;
3)
motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
4. 
Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.
4a. 
Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
1)
pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m;
2)
motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.
4b. 
Przejazd zespołu pojazdów:
1)
złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d;
2)
o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 64c albo art. 64d.
5. 
Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów.