[Pojazdy uprzywilejowane] - Art. 53. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Pojazdy uprzywilejowane] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  53.  [Pojazdy uprzywilejowane]
1. 
Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
1)
jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2)
zespołu ratownictwa medycznego;
3)
Policji;
4)
jednostki ratownictwa chemicznego;
5)
Straży Granicznej;
5a)
Biura Nadzoru Wewnętrznego;
6)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7)
Agencji Wywiadu;
7a)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7b)
Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
7c)
Służby Wywiadu Wojskowego;
8)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
Służby Więziennej;
10)
Służby Ochrony Państwa;
10a)
(uchylony);
10b)
(uchylony);
10c)
straży gminnych (miejskich);
10d)
podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
10e)
Służby Parku Narodowego;
10f)
podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
10g)
Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1a. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.
2. 
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1)
uczestniczy:
a)
w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b)
w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c)
w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
2)
pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3)
w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.
3. 
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.