[Kierowanie pojazdem zaprzęgowym] - Art. 34. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Kierowanie pojazdem zaprzęgowym] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  34.  [Kierowanie pojazdem zaprzęgowym]
1. 
Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie i dające sobą kierować.
2. 
Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim stanie, aby mógł nad nimi panować.
3. 
Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. Odległość między piątym pojazdem a następnym nie może być mniejsza niż 200 m.
4.  70
 Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę o nawierzchni twardej w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę.
5. 
Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się:
1)
przeciążania zwierzęcia;
2)
jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3)
pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;
4)
jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek.
70 Art. 34 ust. 4 zmieniony przez art. 7 pkt 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.