Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.110 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 12 marca 2021 r.
Art.  129b.  [Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego]
1.  Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
2.  Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych,
d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716).
3.  W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:
1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;
2) 64  sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o:
a) pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów,
b) kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;
3) (uchylony);
4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
5) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;
7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;
8) 65  ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
4.  (uchylony).
64 Art. 129b ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.
65 Art. 129b ust. 3 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.