[Ruch kolumny pieszych] - Art. 12. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Ruch kolumny pieszych] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  12.  [Ruch kolumny pieszych]
1. 
Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
2. 
Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.
3. 
Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
4. 
Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
5. 
Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.
6. 
Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
1)
pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
a)
pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b)
ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;
2)
w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;
3)
światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
7. 
Zabrania się:
1)
ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;
2)
ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;
3)
prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.