Art. 119. - [Gospodarka finansowa ośrodka] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  119.  [Gospodarka finansowa ośrodka]
1. 
Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. 
Przychodami ośrodka są:
1)
wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
2)
wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
2a.  117
 Przychodem ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2b.  118
 Dotacje, o których mowa w ust. 2a, dla ośrodka nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności na realizację zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2c.  119
 Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2a, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą oraz mając na względzie dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.
2d.  120
 Udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 2a, następuje na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.
3. 
Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
1)
bieżącego utrzymania ośrodka;
2)
wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
3)
inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
4)
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
4. 
(uchylony).
5. 
Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6. 
Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7. 
Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.
117 Art. 119 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
118 Art. 119 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
119 Art. 119 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
120 Art. 119 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.