Art. 118. - [Dyrektor ośrodka] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1047 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  118.  [Dyrektor ośrodka]
1. 
Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2. 
Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3. 
Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.