Art. 117. - [Zadania ośrodka] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  117.  [Zadania ośrodka]
1. 
Do zadań ośrodka należy:
1)
współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
3)
organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
3a)
organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
3b)
organizowanie testów kwalifikacyjnych;
4)
(uchylony);
4a)
prowadzenie szkoleń okresowych;
5)
prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
6)
prowadzenie kursów:
a)
doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
b)
dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)
reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
7)
organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
8)
przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
9)
inna niż wymieniona w pkt 4a i 5-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2. 
Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. 
Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.