[Zakres przedmiotowy ustawy] - Art. 1. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
1. 
Ustawa określa:
1)
zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)
zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3)
wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4)
zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. 
Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1)
koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2)
wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
3. 
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.