Art. 120. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.58.239 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1998 r.
Art.  120. 5

(utracił moc).

5 Art. 120:

- obowiązuje na podstawie art. 191 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754), w części dotyczącej działalności, o której mowa w rozdziale 8.

- utracił moc na podstawie art. 157 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.97.139.933) z dniem 21 lutego 1998 r.