Art. 43. - [Kompetencje Krajowej Rady Prokuratorów] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1247 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r.
Art.  43.  [Kompetencje Krajowej Rady Prokuratorów]
§  1. 
Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.
§  2. 
Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczących:
1)
projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych Prokuratora Generalnego;
2)
stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów prokuratury;
3)
okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;
4)
kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;
5)
kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  3. 
Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz wskazuje liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.
§  4. 
Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.
§  5. 
Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 65. roku życia.
§  6. 
Krajowa Rada Prokuratorów uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem.