§ 2. - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
§  2. 
Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora.